Preventa

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”) informujemy, że:

Tożsamość administratora danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest „PREWENTA” Sp. z o.o., z siedzibą w Mikołowie przy ul. Gliwickiej 136, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000041418, posiadająca numer identyfikacyjny NIP 635 16 12 884.

Dane kontaktowe administratora danych

Możesz skontaktować się z Administratorem:

 • w formie pisemnej – adres do korespondencji:  ul. Gliwicka 136, 43-190 Mikołów
 • drogą korespondencji e-mail − na adres e-mail:
 • telefonicznie – pod numerem: +48 32 324 88 50

 Cele przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach służących zawarciu i wykonaniu stosunku umownego pomiędzy Stronami oraz wystawiania dowodów księgowych, jak również w celu związanym z dochodzeniem roszczeń lub ochroną przed roszczeniami dotyczącymi korzystania ze strony internetowej i wykonywania stosunków umownych pomiędzy Stronami, a w przypadkach wymaganych prawem także na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych.

Czas przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane albo do czasu wniesienia sprzeciwu, jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub wycofania zgody, jeśli podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda. Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Kategorie odbiorców

Twoje dane mogą być przetwarzane przez podwykonawców Administratora – są to podmioty, z których usług Administrator korzysta przy realizacji swoich obowiązków. Zawsze będą one przetwarzane przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo:

 • dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • przenoszenia danych osobowych;
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzisz, że przetwarzanie danych narusza RODO.

W celu skorzystania z uprawnień skontaktuj się z Administratorem.

PLIKI COOKIES

Czym są pliki cookies?

Pliki typu cookies to małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w Twoim systemie teleinformatycznym (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego dokonano połączenia ze stroną internetową) podczas przeglądania strony internetowej i pozwalają na identyfikację w przypadku ponownego połączenia ze stroną internetową z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

Podstawa wykorzystywania plików cookies

Pliki cookies są wykorzystywane za Twoją zgodą. Twoja zgoda zostaje wyrażona poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Ciebie do przeglądania treści na stronie internetowej.

Po co Administrator korzysta z plików cookies?

Głównym celem korzystania przez Administratora z plików cookies jest zarządzanie stroną internetową oraz poprawianie jakości przekazywanych przez niego treści. Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego wyświetlania i działania strony internetowej. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies również w celu prowadzenia anonimowych statystyk i analiz przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej, przeciętną długość trwania wizyty na stronie. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości użytkowników strony internetowej.

Jakiego rodzaju pliki są wykorzystywane na stronie internetowej?

Na stronie internetowej wykorzystywane są następującego rodzaju pliki cookies:

 • pliki cookies sesyjne, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej;
 • pliki cookies trwałe, które przechowywane są w urządzeniu przez określony czas; przechowywanie tych plików nie jest zależne od zamknięcia przeglądarki;
 • pliki cookies własne, które są ustawiane przez stronę internetową;
 • pliki cookies podmiotów trzecich, ustawiane przez inne serwisy, tj. Google Analytics.

Jak zmienić ustawienia plików cookies? Większość przeglądarek domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Możesz w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie na stronie internetowej plików cookiesoraz usunąć je ze swojej przeglądarki. Możesz w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Cię przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzystasz. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że nie będziesz miał dostępu do niektórych treści na stronie internetowej, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane jej poprawne wyświetlanie.