strzałka - idź do góry strony

POLITYKA INFORMACYJNA RODO

Polityka informacyjna RODO

Pragniemy poinformować Panią/Pana o zakresie i celach, w jakich przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a przede wszystkim o przysługujących prawach. Zgodnie z art. 13 i 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 roku (dalej: RODO) PREWENTA SP. Z O.O. . informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: PREWENTA SP. Z O.O., ul. Gliwicka 136, 43-190 Mikołów, tel. 32 324 88 50, fax 32 324 88 80, www.prewenta.com.pl
 2. Celami przetwarzania danych osobowych są:
  1. przesyłanie informacji i ofert handlowych do klientów, podstawą prawną jest wtedy art. 6 ust. 1 lit. f) w zakresie marketingu bezpośredniego lub w przypadku klientów potencjalnych zgoda w oparciu o 6 ust. 1 lit. a RODO, przy czym, zgodnie z art 4 RODO istnieje również możliwość udzielenia zgody poprzez wyraźne działanie przyzwalające na przetwarzanie danych osobowych (czego przykładem może być wręczenie wizytówki zezwalające na przetwarzanie danych w niej zawartych w celu kontaktu);
  2. zawarcie i wykonanie umów łączących strony – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (dotyczy sytuacji, kiedy osoby, których dane dotyczą są stronami umów albo Administrator podejmuje działania z inicjatywy tych osób w celu ich zawarcia);
  3. wykonanie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w szczególności związanego z obowiązkiem przechowywania dokumentacji księgowej wynikającego z ustawy o rachunkowości;
  4. realizacja innych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO takich jak:
   1. realizacja umowy, w przypadku, gdy nie jest Pani/Pan stroną umowy, ale działa Pani/Pan z upoważnienia strony umowy,
   2. marketing bezpośredni Administratora,
 • ustalanie, obrona i dochodzenie roszczeń,
 1. tworzenie statystyk, analiz i zestawień na potrzeby Administratora.
 1. Kategorie odnośnych danych osobowych, które mogą być przetwarzane w związku z umową i w celu jej sprawnej realizacji przez osoby działające z upoważnienia strony umowy takie jak: imię, nazwisko, stanowisko, zakres kompetencji, zakres upoważnienia określonego przez stronę umowy oraz dane kontaktowe takie jak nr telefonów i adresy mailowe, a w przypadkach konieczności identyfikacji uprawnień konkretnej osoby również nr PESEL albo nr dowodu tożsamości.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: Poczta Polska, firmy kurierskie lub transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla Administratora, partnerzy handlowi Administratora, w razie takiej potrzeby również kancelarie prawne, firmy windykacyjne, a także banki.
 3. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych, które Pani(-a) dotyczą do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 4. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zakresie zawartej umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub niezbędny dla zrealizowania ww. celów, a w przypadku zgody przetwarzanie danych będzie trwało nie dłużej niż do czasu jej wycofania.
 5. Ma Pani/Pan prawo do:
 6. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
 7. żądania od Administratora sprostowania swoich danych,
 8. żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, jeżeli Administrator nie ma uzasadnionych prawnie podstaw do ich dalszego przetwarzania,
 9. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 10. przenoszenia swoich danych,
 11. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. cofnięcia zgody do przetwarzania danych osobowych w każdym momencie, jeżeli dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w oparciu o zgodę jak w pkt 2 lit a)
 13. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest umowa, podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości jej zawarcia lub realizacji.
 14. W oparciu o dane, które Pani/Pana dotyczą Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, nie będą one także poddawane profilowaniu na zasadach określonych
  w art. 22 RODO.
 15. Źródłem, z którego Administrator otrzymuje Pani/Pana dane osobowe do celów kontaktowych niezbędnych do realizacji umów, w przypadkach, w których nie otrzymaliśmy ich od Pani/Pana, są strony umów lub osoby przez nie upoważnione do ich przekazania w celu realizacji tych umów.

 

Jeżeli przekazała/przekazał Pani/Pan Administratorowi dane osobowe dotyczące osób działających w imieniu stron z którymi Administrator zawarł umowę, w szczególności osób będących pracownikami lub współpracownikami, prosimy o przekazanie powyższych informacji tym osobom.

 

 

korzystanie ze strony oznacza zgodę na pliki cookies - więcej informacji: polityka prywatności
akceptuję