strzałka - idź do góry strony

regulamin

 Regulamin Sklepu Internetowego „PREWENTA” spółka z o.o.

 

 • 1

Postanowienia wstępne

 

 1. Sklep internetowy PREWENTA dostępny pod adresem internetowym http://prewenta.com.pl/, zwany dalej „Sklepem Internetowym” lub „Sklepem” prowadzony jest przez „PREWENTA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie, ul. Gliwicka 136, 43-190 Mikołów, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców Prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000041418, REGON: 276732829, NIP: 6351612884.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu.
 3. Regulamin określa:
 4. a) zasady korzystania ze Sklepu Internetowego PREWENTA,
 5. b) zasady rejestracji w Sklepie Internetowym,
 6. c) zasady oraz warunki zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu,
 7. d) zasady dostarczania zamówionych Produktów do Klienta oraz zasady dokonywania płatności przez Klienta za zamówione Produkty,
 8. e) uprawnienia Klienta będącego Konsumentem do rezygnacji z zamówienia oraz odstąpienia od umowy,
 9. f) zasady składania i warunki rozpatrywania reklamacji.
 10. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
 11. urządzenie końcowe, w tym urządzenia mobilne, z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji,
 12. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 13. włączona obsługa plików cookies,
 14. zainstalowany program FlashPlayer w aktualnej wersji,
 15. założenie konta, w celu składania zamówień w Sklepie Internetowym.
 16. W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, które naruszają prawo lub dobre obyczaje. Ponadto Klient zobowiązany jest powstrzymywać się od jakichkolwiek aktywności, które mogą spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego Prewenta, w szczególności ingerowania w jakikolwiek sposób w zawartość Sklepu Internetowego, bądź jego elementy techniczne. Ponadto zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego Prewenta do jakichkolwiek celów, które są sprzeczne z jego przeznaczeniem, w tym w szczególności działań, takich jak: rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej lub reklamowej.

 

 

 

 • 2

Definicje

 

 1. Dni robocze– oznacza okres od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną dokonywaną przez Dostawcę, która polega na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Produktów określonych w złożonym zamówieniu.
 3. Dostawca – oznacza podmiot współpracujący ze Sprzedawcą w zakresie Dostawy Produktów do Klienta, którym jest firma kurierska DPD.
 4. Formularz rejestracji - oznacza interaktywny formularz dostępny za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, umożliwiający utworzenie indywidualnego Konta Klienta.
 5. Formularz zamówienia – oznacza interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w szczególności sposobu dostawy i płatności.
 6. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych bądź innych wskazanych podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym przez Klienta, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym, przy czym musi zawierać minimum 8 znaków, w tym jedną dużą literę.
 7. Klient – oznacza każdy podmiot, na rzecz którego zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa mogą być zawierane umowy na odległość, bądź z którym może zostać zawarta umowa sprzedaży, w szczególności Konsumenta oraz Przedsiębiorcę.
 8. Konsument – oznacza Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Konto - oznacza chronione Hasłem indywidualne Konto Klienta w Sklepie Internetowym, uruchomione na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu rejestracji przez Klienta, w którym gromadzone są jego dane oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 10. Koszyk – oznacza element Sklepu internetowego, w którym widoczne są wybrane do zakupu przez Klienta Produkty, a także dzięki któremu istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Produkt – oznacza przedstawioną i dostępną w Sklepie Internetowym, bądź sprowadzaną na zamówienie Klienta, rzecz ruchomą będącą przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 12. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,  prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową która korzysta ze sklepu.
 13. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 14. Sklep Internetowy – oznacza stronę internetową prowadzoną przez Sprzedawcę pod adresem prewenta.com.pl, za pośrednictwem której prowadzi on Sklep Internetowy.
 15. Sprzedawca – oznacza „PREWENTA” Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, ul. Gliwicka 136, 43-190 Mikołów, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców Prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000041418, REGON 276732829, NIP 6351612884.
 16. Umowa Sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży produktu zawieraną bądź zawartą za pośrednictwem Sklepu internetowego pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, na zasadach określonych w Regulaminie oraz przepisach prawa powszechnie obowiązujących, w szczególności ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 459).
 17. Umowa zawarta na odległość - oznacza umowę zawartą z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość funkcjonującego w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 18. Zamówienie - oznacza oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Sklepu Internetowego przy wykorzystaniu Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu lub produktów, bądź ze Sprzedawcą, przez które Klient zobowiązuje się do zapłacenia umówionej kwoty jako zapłaty za zamówione produkty.
 19. Usługa newslettera - polega na okresowym, bezpłatnym przesyłaniu na podany adres e-mail, po wyrażeniu uprzedniej zgody przez Klienta, biuletynu informacyjnego oraz wiadomości zawierających treści stanowiące informacje handlowe Prewenta sp. z o.o. oraz jej partnerów biznesowych, w szczególności treści dotyczące produktów oferowanych przez Prewenta sp. z o.o., a także jej partnerów biznesowych.
 20. Asortyment – oznacza aktualnie dostępne w Sklepie Internetowym Produkty, które Klient może oglądać, dodawać do koszyka oraz zamawiać.
 21. Faktura VAT - dokument sprzedaży potwierdzający zaistniałą transakcję pośredniczących ze sobą stron. Faktura może być wystawiana w formie elektronicznej (e-faktura), jak i papierowej. 
 22. Katalog produktów - zbiór wszystkich Produktów, chociażby potencjalnie oferowanych do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym także Produktów sprowadzanych na specjalne zamówienie Klienta.

 

 

 • 3

Kontakt ze Sklepem

 

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Gliwicka 136, 43-190 Mikołów
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: prewenta@prewenta.com.pl
 3. Numer telefonu/faxu Sprzedawcy: 32 324 88 50
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: ING Bank Śląski: 71 1050 1634 1000 0022 2856 7869
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00

 

 • 4

Informacje ogólne

 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane, w szczególności: siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest wyłącznie po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.
 3. Wyłącznie Sprzedawcy przysługują wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w szczególności majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, w tym do zdjęć, logotypów, wzorów oraz formularzy, logotypów i zdjęć zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu. Wyłączeniu podlegają jedynie niektóre zdjęcia oraz logotypy, do których prawa przysługują podmiotom trzecim, a umieszczane są na Stronie Sklepu Internetowego wyłącznie w celach prezentacji określonych Produktów.

 

 1. Sprzedawca w żadnym zakresie nie zezwala na wykorzystywanie zasobów Sklepu Internetowego oraz jego funkcji w celu prowadzenia przez Klienta działalności naruszającej interesy Sprzedawcy.

 

 1. Wszelkie informacje umieszczane za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz tylko zaproszenie Klientów do składania propozycji zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do bieżącego aktualizowania cen Produktów. Powyższe zastrzeżenie nie wpływa na zamówienie złożone przed datą wejścia zmiany ceny. Aktualizacja może dotyczyć również opisów produktów.

 

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w złotych polskich jako ceny netto oraz brutto (uwzględniają podatek VAT), przy czym nie zawierają kosztów dostawy Produktu do Klienta.

 

 1. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 

 1. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 

 1. Każdy Klient może wyrazić dobrowolną zgodę na subskrypcję usługi newslettera, która dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”). Usługa newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna, świadczona jest przez czas nieoznaczony. Klient w każdym czasie może z newslettera zrezygnować, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”) lub przy pomocy kontaktu ze Sklepem.

 

 

 • 5

Zakładanie Konta w Sklepie Internetowym

 

 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym poprzez założenie Konta umożliwia Klientowi:
 2. wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy;
 3. składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych;
 4. przeglądanie historii zamówień;
 5. zamówienie i rezygnację z zamówienia newslettera;
 6. dokonywania płatności za zamówienia przy odbiorze;
 7. a także korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.
 8. W celu utworzenia Konta w Sklepie Internetowym należy wypełnić Formularz rejestracji dostępny na stronie internetowej www.prewenta.com.pl. Niezbędne jest podanie następujących danych:

- imię i nazwisko,

- adres e-mail (login),

- ustanowienie hasła (minimum 8 znaków i jedna duża litera).

 1. W celu założenia Konta w Sklepie Internetowym niezbędne jest wyrażenie zgody na brzmienie Regulaminu i Polityki Prywatności.
 2. Założenie Konta w Sklepie Internetowym jest darmowe.
 3. Dokonanie rejestracji i założenie Konta w Sklepie Internetowym jest niezbędne do złożenia zamówienia.
 4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez Stronę Internetową Sklepu przez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 5. Zakładając Konto w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich i reprezentowanych przez siebie podmiotów.
 6. Utworzone poprzez rejestrację Konto prowadzone jest na rzecz Klienta przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

 

 

 • 6

Zasady składania Zamówienia

 

 1. Klienta może składać Zamówienia na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. W ciągu najbliższych dni roboczych, z zastrzeżeniem ograniczeń lub zakazów handlu wynikających z przepisów prawa, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza dostępność Produktów z otrzymanego Zamówienia.
 2. Sprzedawca zastrzega, że w szczególnych wypadkach dostępność Produktów zamówionych  przez Klienta bądź ich ilość może być ograniczona, o czym Klient jest natychmiastowo informowany przez Sprzedawcę.

 

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
 2. zalogować się do Sklepu;
 3. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 4. przejść do koszyka;
 5. kliknąć kontynuuj zamówienie,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
 7. Potwierdzić zamówienie klikając ‘złóż zamówienie’.

 

 

 • 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2. Przesyłka kurierska,
 3. Przesyłka kurierska za pobraniem,
 4. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: „PREWENTA” Spółka z o.o. ul. Gliwicka 136, 43-190 Mikołów
 5. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 6. Płatność przy odbiorze:

- w przypadku odbioru w siedzibie Sprzedawcy,

- w przypadku przesyłki kurierskiej za pobraniem,

 1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 2. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz warunki stosowania powyższych metod płatności znajdują się za stronie internetowej Sklepu w trakcie składanie Zamówienia.

 

 • 8

Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 ust. 3 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca w Dniu Roboczym niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Informacja ta zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
  2. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru,
  3. płatności za pobraniem Klient obowiązany jest dokonać płatności Kurierowi w trakcie odbierania zamówionych Produktów.
 4. W przypadku braku dokonania przez Klienta płatności w terminach wskazanych w 9 ust. 3 zamówienie zostaje anulowane, przez co rozumie się rozwiązanie Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z przyczyn leżących po stronie Klienta.
 5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 6 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy wszystkich zamówionych produktów jest najdłuższy podany termin.
 7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 8. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 9. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 10. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 11. `W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 12. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 13. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
 14. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 15. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

 1. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport i dostarczenie) ponosi Klient i są one wskazywane na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 

 • 9

Modyfikacje i rezygnacja zamówienia

 1. Klient ma możliwość modyfikować zamówienie, a także zrezygnować z Zamówienia w całości, do momentu, kiedy wszystkie Produkty otrzymają status „skompletowane”, tj. do momentu przygotowania do wysyłki. Zmiany te mogą dotyczyć w szczególności: rezygnacji z części lub całości zamówionych Produktów oraz modyfikacji adresu, na który zamówione Produkty mają zostać wysłane. W wypadku, gdy Płatność za zamówione Produkty została już przez Klienta dokonana, jej zwrot (w całości lub w części), zostanie dokonany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe zasady zwrotu Płatności dokonanej są opisane w  10 ust. 7 Regulaminu.
 2. Modyfikacji oraz rezygnacji z Zamówienia Klient może dokonać poprzez bezpośredni kontakt (telefoniczny lub przy pomocy poczty e-mail) ze Sprzedawcą.
 3. W przypadku dokonania przez Klienta modyfikacji lub rezygnacji z zamówienia, otrzyma on potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty e-mail wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

 

 

 • 10

Prawo odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem

 

 1. Konsument, ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części dostawy.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument, który zamierza skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia dostarczonego Sprzedawcy, w szczególności wysłanego przesyłką pocztową, pocztą elektroniczną, faksem. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się na pod linkiem (POBIERZ FORMULARZ). Ponadto, Konsument może również skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przy czym skorzystanie z powyższych wzorów formularzy nie jest obligatoryjne. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczające jest, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 10. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Konsument, który skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy, jest zobowiązany odesłać Produkt w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jego cech i funkcjonowania, na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 13. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu w wyniku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia Produktu oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest w żaden sposób zobligowany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów zwrotu, w tym także kosztów zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 14. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 15. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 16. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 17. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 18. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 19. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 20. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 21. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 22. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 23. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 24. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 25. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 26. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

 

 • 11

Rękojmia

 

 1. Umową Sprzedaży objęte są wyłącznie Produkty nowe.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym.
 1. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 3. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 4. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał on za uzasadnione
 6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu.
 1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca zaleca, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 1. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

 

 • 12

Gwarancja

 

 1. Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora Produktu.
 2. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, są zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy także kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

 

 

 

 • 13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

 • 14

Dane osobowe w Sklepie Internetowym

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów dostarczanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu (wglądu) do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia takiej umowy.

 

 • 15

Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w szczególności z przyczyn takich jak: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. Sprzedawca zastrzega, że ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania, bądź nienależytego wykonania umowy, jednakże w przypadku umów zawieranych z Klientem będącym Przedsiębiorcą, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody w granicach rzeczywiście poniesionej straty przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 4. Sprzedawca zastrzega, iż Regulamin nie uchyla oraz nie wyłącza zastosowania postanowień umów obecnie obowiązujących pomiędzy Sprzedawcą a oznaczonym Przedsiębiorcą, w szczególności dotyczących ewentualnych rabatów, upustów jemu przyznanych.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t. jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 459), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. jedn. z dnia 27 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), ; ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t. jedn. z dnia 13 czerwca 2016 r., U. z 2016 r. poz. 922).
 6. W wypadku zaistnienia sporu wynikającego z zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Umowy Sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sporu polubownie.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

– Adres konsumenta(-ów)

 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

– Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

korzystanie ze strony oznacza zgodę na pliki cookies - więcej informacji: polityka prywatności
akceptuję